top of page
Image by Atte Grönlund

Stadgar


 

1§ Namn och hemort

Föreningens namn är Airisto Segelsällskap i Åbo r.f. och dess hemort är Åbo. Föreningen benämns i dessa stadgar Sällskapet.

2§ Språk

Sällskapets språk är svenska.

3§ Verksamhetssyfte

Sällskapets syfte är att befrämja och utveckla segel- och annan båtsport, sprida kunskap om gott sjömanskap, kappseglingskonst, navigation och långfärd samt att bereda medlemmarna möjlighet till aktivt båtliv.

4§ Verksamhet

För förverkligandet av sitt syfte arrangerar Sällskapet kappseglingar, eskaderseglingar och andra båtsportsevenemang, skolning, möten och övriga sammankomster.

Sällskapet upprätthåller ett båtregister samt övervakar genom besiktning båtarnas sjövärdighet och utrustning.

Sällskapet kan äga, besitta och arrendera fast egendom samt arrangera insamlingar och lotterier.

 

För underlättande av en trivsam samvaro kan Sällskapet upprätthålla en restaurang i sin lokal.

5§ Medlemskap

Till medlem i Sällskapet kan varje välkänd båtsportsintresserad person antagas som i tal behärskar svenska språket. Undantag från språkbestämmelserna kan göras om synnerliga skäl därtill föreligger.

Skriftlig ansökan om medlemskap på därför avsedd blankett riktas till styrelsen. Ansökan bör åtföljas av en rekommendation av en av Sällskapets medlemmar. Styrelsen behandlar och avgör medlemsansökan och är inte skyldig att motivera eventuellt avslag.

6§ Medlemskategorier och -rättigheter

Sällskapet har följande kategorier av medlemmar:

a) Hedersmedlem

Till hedersmedlem kan av Sällskapet utses person, som genom gagnelig verksamhet gjort sig särskilt förtjänt av detsamma och för vilken Sällskapet sålundaönskar visa sin aktning och erkänsla. Utseende av hedersmedlem sker på Sällskapets möte samt erfordrar att minst två tredjedelar av de närvarande är därom ense.

b) Kallad ständig medlem

Till kallad ständig medlem kan styrelsen kalla sådan person som gjort Sällskapet stora tjänster eller eljest speciellt främjat båtsporten och ej tidigare varit medlem i Sällskapet

c) Årsmedlem

Som årsmedlem räknas person som vunnit medlemskap i Sällskapet. Juniormedlem blir årsmedlem från början av det kalenderår han fyller 19 år.

d) Juniormedlem

Medlem är juniormedlem till slutet av det kalenderår han fyller 18 år. Juniormedlem har närvarorätt men ej rösträtt vid Sällskapets möten.

 

Hedersmedlem och kallad ständig medlem är befriade från medlemsavgifter. Nuvarande medlemmar bibehåller sina rättigheter.

7§ Utträde och uteslutning samt varning

Medlem som önskar utträda ur Sällskapet bör därom skriftligen anmäla till styrelsen eller dess ordförande eller anmäla detta till protokollet för Sällskapets möte och är då befriad från de förpliktelser medlem genom sitt inträde i Sällskapet åtagit sig, men är likväl skyldig att erlägga det löpande verksamhetsårets medlemsavgift.

Medlem, som bryter mot Sällskapets stadgar, missbrukar Sällskapets flagga eller Sällskapet enligt lag och förordning tillkommande rättigheter och privilegier eller vid utövande av sitt medlemskap skadar Sällskapets anseende, kan av styrelsen uteslutas ut Sällskapet. Medlem, som av styrelsen uteslutits, har rätt att vädja till första utlysta ordinarie eller extra möte, varvid för upphävande av styrelsens beslut fordras två tredjedelar av de vid mötet avgivna rösterna. Utesluten medlems vädjan bör ske skriftligen inom 30 dagar efter erhållen kännedom om styrelsens beslut och bör vädjan tillställas Sällskapets kommodor eller dess sekreterare för att tillkännages mötet.

Medlem kan även på grund av ovan angivna beteende eller uraktlåtenhet av styrelsen tilldelas enskild varning.

Dessutom äger styrelsen rätt att utesluta medlem, som uraktlåtit att rättidigt erlägga Sällskapets avgifter, vilka han förbundit sig att erlägga. Sålunda utesluten medlem kan i vanlig ordning ånyo vinna inträde i Sällskapet.

8§ Styrelse

Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, kallad för Sällskapets kommodor, samt åtta ledamöter. Kommodoren väljes för ett år i sänder, de övriga ledamöterna för två år sålunda att varje år avgår fyra ledamöter. Styrelsens mandatperiod sammanfaller med Sällskapets verksamhetsår. Såväl kommodor som styrelseledamot kan återväljas. Styrelsen utser inom sig årligen I vicekommodor, II vicekommodor, sekreterare, skattmästare, ordförande i seglingsnämnden, intendent, hamnkapten och juniorchef. Avgår styrelseledamot under mandatperioden utses ny ledamot för den återstående mandatperioden vid nästa ordinarie möte.

9§ Övriga funktionärer och nämnder

Sällskapet har följande övriga funktionärer och nämnder, som styrelsen tillsätter för ett år i sänder:

– mätnings- och besiktningsnämnd

– seglingsnämnd

– juniorkommitté

Där så anses ändamålsenligt kan Sällskapets styrelse ytterligare tillsätta andra nämnder och funktionärer samt fastställa reglemente för dessa.

10§ Arbetsordning

Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning och meddelar instruktioner åt nämnder och funktionärer samt anställer eventuella tjänstemän.

Kommodoren leder Sällskapet och styrelsens förhandlingar samt där han såönskar, nämndernas möten.

Styrelsen är beslutför om minst fem (5) ledamöter, bland dem kommodoren eller I eller II vicekommodoren, är närvarande.

Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande utom vid val då lotten avgör.

11§ Namnteckning

Sällskapets namn tecknas av kommodoren ensam eller av I eller II vicekommodoren tillsammans med sekreteraren eller skattmästaren.

12§ Verksamhetsår och räkenskapsperiod

Sällskapets verksamhetsår och räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderåret.

13§ Bokslut och verksamhetsberättelse

Över Sällskapets verksamhet och förvaltning under verksamhetsåret skall styrelsen till vårmötet avge berättelse.

Bokslutet och verksamhetsberättelsen skall före utgången av februari månad föreläggas revisorerna.

Över granskningen avger revisorerna berättelse till vårmötet, vilken senast två dagar före mötet bör vara styrelsen tillhanda.

14§ Sällskapets möten

Sällskapet sammanträder under verksamhetsåret till två ordinarie möten så att höstmöte försiggår inom november månad och vårmöte inom mars månad.

Extra möten sammankallas när styrelsen finner det nödvändigt eller minst en tiondedel av Sällskapets röstberättigade medlemmar därom skriftligen anhållit för handläggande av ett visst ärende. Vid extra möte behandlas endast de frågor som i kallelsen uppgivits.

15§ Kallelse till möte

Kallelse till Sällskapets möten sker på styrelsens försorg med en annons i en i Åbo utkommande tidning eller genom cirkulär per post till samtliga medlemmar tidigast fyra (4) veckor och senast sju (7) dagar före mötet under den adress som finns angiven i Sällskapets medlemsregister.

Övriga meddelanden bringas antingen genom annons, anslag eller cirkulär till medlemmarnas kännedom.

16§ Sällskapets ordinarie möten

Höstmötet

Vid Sällskapets höstmöte behandlas följande ärenden:

– verksamhetsplanen för följande verksamhetsår

– fastställande av Sällskapets avgifter

– budgeten för följande verksamhetsår

- val av: kommodor, övriga styrelseledamöter i stället för de avgående, två revisorer samt en suppleant för följande verksamhetsår

– övriga i kallelsen nämnda ärenden

Vårmötet

Vid Sällskapets vårmöte behandlas följande ärenden:

– styrelsens verksamhetsberättelse jämte bokslut

– revisorernas berättelse

– fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga

– övriga i kallelsen nämnda ärenden

17§ Mötesprocedurer

Vid möte väljes sekreterare för mötet, två protokolljusterare samt två rösträknare.

Vid möte äger varje medlem, utom juniormedlem, en röst. Alla ärenden, utom de i §6, §7 och §23 omnämnda avgöres genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande, utom vid val där lotten avgör. Val av kommodor och övrig styrelse sker med slutna sedlar om så yrkas. I val och omröstning på mötet får endast personligen närvarande medlem delta.

Över beslut som fattats vid mötet skall föras protokoll, vilket skall justeras av valda protokolljusterare.

18§ Båtregister

Sällskapets medlem tillhörig båt, som används för lustfärder och tävlingar, intas efter anmälan och för såvitt detsamma uppfyller i sådant avseende utfärdade bestämmelser i Sällskapets båtregister samt tilldelas av Sällskapets styrelse utfärdat certifikat.

För i registret intagen båt skall mätnings- och besiktningsnämnden årligen efter på båten verkställd besiktning utfärda besiktningsbevis. Styrelsen fastställer register- och besiktningsavgift.

Missbruk av de rättigheter som inskrivning i Sällskapets båtregister skänker medför förlust av rättigheten att föra Sällskapets flagga och uteslutning ur dess båtregister. Båt, som ej på föreskrivet sätt besiktigats eller somövergått på annan ägare utan att anmälan därom gjorts uteslutes av styrelsen ur båtregistret, men kan ånyo intas däri på stadgat sätt.

19§ Flaggföring

På i Sällskapets båtregister intagna båtar skall föras Sällskapets fastställda flagga i enlighet med Finlands Seglarförbunds flaggreglemente. Sällskapets flagga får icke föras av farkost, som ej innehar behörigt certifikat för året.

20§ Medelanskaffning

Sällskapet erhåller medel genom att Sällskapets medlemmar i medlemsavgift till Sällskapet erlägger en årsavgift, vars storlek årligen fastställes vid höstmötet. Denna avgift bör utan anfordran erläggas senast den 30 april ifrågavarande år.

Ny medlem erlägger en inskrivningsavgift, vars storlek fastställes vid höstmötet.

Sällskapet uppbär även andra avgifter och ersättningar som direkt hänför sig till dess syfte samt mottar donationer och understöd.

21§ Utmärkelser

Sällskapet kan utdela heders-, utmärkelse- och förtjänsttecken samt belöningar för i Sällskapets tjänst utfört arbete eller utmärkelser på kappseglingsbanor och långfärder.

22§ Instruktioner och regler

Sällskapet eller enligt dess begivande dess styrelse, är berättigad att utöver dessa stadgar utfärda instruktioner och regler för flaggföring, etikett till sjöss och på land, besiktning av farkoster, bärande av uniform, ordning i paviljongen och i hamnen m.m. och gäller sådana regler samtliga Sällskapets medlemmar till ovillkorlig efterrättelse.

23§ Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske endast genom beslut av två på varandra följande möten, varvid minst tre fjärdedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna varit om beslutet ense. Mötena bör hållas med minst två veckors mellanrum.

Samma bestämmelser gäller för beslut om Sällskapets upplösning.

I händelse av att Sällskapets upplösning beslutes, tillfalla dess samtliga tillgångar en svenskspråkig med samma syftemål arbetande inregistrerad förening.

24§ Lagtillämpning

I sådana fall som i dessa stadgar icke särskilt omnämnes gäller föreningslagen.

bottom of page